تلفنهای ضروری جزیره کیش تلفن عنوان ۰۷۶ کد کیش ۰۹۳۴ کد موبایل ۱۱۸ اطلاعات تلفن ۱۹۹ اطلاعات پرواز ۴۴۴۴۳۲۰۰ – ۴۴۴۴۳۳۰۰ فرودگاه ۴۴۴۲۲۳۰۰ اطلاعات بندر گاه ۱۱۵ اوراژانس ۰۹۳۴۷۶۹۷۱۰۰ اورژانس دریایی ۱۵۱ اورژانس دریایی – فقط از تلفن یا موبایل کیش ۱۴۱ حمل و نقل و ترافیک کیش (شکایات تاکسی ها) ۱۱۰ پلیس ۱۹۷ دفتر نظارت همگانی نیروی انتظامی ۴۴۴۱۵۶۳۵-۷ کلانتری ۱۱ مرکزی (کمپ رحیمی) ۴۴۴۳۱۸۲۰-۱ کلانتری ۱۲ (میرمهنا) ۴۴۴۲۴۰۱۱- ۴۴۴۲۲۲۶۴ گمرک سازمان در بندرگاه ۴۴۴۴۲۸۷۸ گمرک سازمان درفرودگاه – پروازهای خارجی ۴۴۴۲۳۳۹۸ – ۴۴۴۲۲۵۷۸ گمرک ایران در بندرگاه ۴۴۴۴۳۳۰۰ – ۴۴۴۴۴۶۹۰ گمرک ایران در فرودگاه ۴۴۴۲۲۱۴۱-۲ سازمان منطقه آزاد […]