تور هتل مارینا کیش

تور کیش (ورود 26 شهریور 96)

تور کیش

تور کیش تابستان 96

تور کیش لحظه اخری

***

تور هتل داریوش کیش

هتل 5 ستاره داریوش کیش

2 شب و 3 روز …1.200.000

3 شب و 4 روز … 1.520.000

***

تور هتل مارینا کیش

هتل 5 ستاره مارینا کیش

2 شب و 3 روز … 1.390.000

3 شب و 4 روز … 1.450.000

***

تور هتل آرامیس کیش

هتل 4 ستاره آرامیس کیش

2 شب و 3 روز … 770.000

3 شب و 4 روز … 870.000


برای اطلاع از آخرین وضعیت پکیج های تور کیش، لطفا عدد ← ۱۱۸ را به سامانه پیامک ← ۳۰۰۰۸۱۷۷۷ ارسال نمایید.

کیش سیر:   ۰۲۱۸۸۵۰۷۲۵۰

همراه شو  راهی نیست…!

تور کیش (ورود 16 شهریور 96)

تور کیش

تور کیش ارزان

تور کیش لحظه آخری

***

تور هتل ترنج کیش

هتل 5 ستاره ترنج کیش

2 شب و 3 روز … 1.380.000

3 شب و 4 روز … 1.770.000

***

تور هتل مارینا کیش

هتل 5 ستاره مارینا کیش

2 شب و 3 روز … 1.320.000

3 شب و 4 روز … 1.390.000


برای اطلاع از آخرین وضعیت پکیج های تور کیش، لطفا عدد ← ۱۱۸ را به سامانه پیامک ← ۳۰۰۰۸۱۷۷۷ ارسال نمایید.

کیش سیر:   ۰۲۱۸۸۵۰۷۲۵۰

همراه شو  راهی نیست…!

تور کیش (ورود 24 مرداد 96)

تور کیش

تور کیش تابستان 96

تور کیش ارزان

***

نام هتل                                                         2 شب و 3 روز                                         3 شب و 4 روز

تور هتل ترنج کیش(ناهار)                              1.220.000                                                1.650.000

تور هتل ویدا کیش                                          550.000                                                    640.000

تور هتل داریوش کیش(ناهار)                          1.180.000                                              1.630.000

تور هتل مارینا کیش(ناهار)                              850.000                                                   930.000

تور هتل ایران کیش(ناهار)                               720.000                                                   930.000         

تور هتل پارمیس کیش(ناهار)                          740.000                                                   950.000

تور هتل شایان کیش                                     780.000                                                  1.020.000

تور هتل شایگان کیش                                   550.000                                                    690.000

تور هتل مریم کیش                                       720.000                                                    770.000

تور هتل پارمیدا کیش(ورود 26)                        530.000                                                   600.000

تور هتل صدف کیش                                      560.000                                                   690.000

تور هتل فلامینگو کیش                                 660.000                                                    850.000

تور هتل هلیا کیش(ورود 26)                          480.000                                                    550.000

تور هتل آریان کیش(ورود 26)                          510.000                                                    570.000

تور هتل گامبرون کیش                                  500.000                                                   590.000

تور هتل ارم کیش                                        500.000                                                     590.000

تور هتل آرامیس کیش                                 500.000                                                     590.000

تور هتل گراند کیش                                     480.000                                                      560.000

تور هتل آرامش کیش                                 540.000                                                       650.000

تور هتل سارا کیش                                    520.000                                                       630.000

تور هتل جام جم کیش(ورود 25)                   500.000                                                       525.000                          

تور هتل پارسیان کیش                               465.000                                                       545.000

تور هتل گاردنیا کیش                                 520.000                                                      585.000

تور هتل قائم کیش(ورود 27)                     465.000                                                       495.000

تور هتل تماشا کیش(ناهار)                        465.000                                                       545.000

تور هتل آنا کیش(ناهار)                             475.000                                                         560.000       

تور هتل لوتوس کیش                               405.000                                                         440.000

تور هتل پارس نیک کیش                          435.000                                                        500.000

تور هتل تعطیلات کیش                            440.000                                                         490.000

تور هتل شباویز کیش                              440.000                                                         480.000

تور هتل سیمرغ کیش                             430.000                                                         490.000

تور هتل اسپادانا کیش                             405.000                                                         455.000

تور هتل آفتاب شرق کیش                      440.000                                                          490.000

تور سوئیت محوطه ارم کیش                 440.000                                                           495.000

تور هتل پانیذ کیش(ناهار)                         470.000                                                          550.000

تور هتل آرا کیش                                    450.000                                                          490.000

تور هتل گلدیس کیش                           440.000                                                          480.000

تور هتل فانوس کیش                            440.000                                                          480.000

تور هتل ستاره کیش                             440.000                                                          480.000


برای اطلاع از آخرین وضعیت پکیج های تور کیش، لطفا عدد ← ۱۱۸ را به سامانه پیامک ← ۳۰۰۰۸۱۷۷۷ ارسال نمایید.

کیش سیر:   ۰۲۱۸۸۵۰۷۲۵۰

همراه شو  راهی نیست…!

تور کیش (ورود 20 مرداد 96)

تور کیش

تور کیش لحظه آخری

تور کیش تابستان 96

***

نام هتل                                                         2 شب و 3 روز                                         3 شب و 4 روز

تور هتل ترنج کیش(ناهار)                              1.280.000                                                1.750.000

تور هتل ویدا کیش                                          490.000                                                    590.000

تور هتل داریوش کیش(ناهار)                               970.000                                           1.280.000

تور هتل مارینا کیش(ناهار)                              845.000                                                   930.000

تور هتل ایران کیش(ناهار)                               700.000                                                   870.000         

تور هتل پارمیس کیش(ناهار)                          720.000                                                   890.000

تور هتل شایان کیش                                     680.000                                                   860.000

تور هتل شایگان کیش                                   580.000                                                    695.000

تور هتل مریم کیش                                       700.000                                                    880.000

تور هتل پارمیدا کیش(ورود 22)                      550.000                                                   650.000

تور هتل صدف کیش                                      550.000                                                   650.000

تور هتل فلامینگو کیش                                 625.000                                                    770.000

تور هتل هلیا کیش(ورود 22)                        530.000                                                    620.000

تور هتل آریان کیش                                      485.000                                                    530.000

تور هتل گامبرون کیش                                  470.000                                                   530.000

تور هتل ارم کیش                                        460.000                                                     520.000

تور هتل آرامیس کیش                                 450.000                                                     500.000

تور هتل گراند کیش                                     440.000                                                      500.000

تور هتل آرامش کیش(ورود 22)                   480.000                                                       530.000

تور هتل سارا کیش                                    450.000                                                       500.000

تور هتل جام جم کیش                               400.000                                                       425.000                          

تور هتل پارسیان کیش                               490.000                                                       540.000

تور هتل گاردنیا کیش                                 430.000                                                      470.000

تور هتل قائم کیش(ورود 22)                     400.000                                                       440.000

تور هتل تماشا کیش(ناهار)                        470.000                                                       530.000

تور هتل آنا کیش(ناهار)                             470.000                                                         530.000       

تور هتل لوتوس کیش                               420.000                                                         460.000

تور هتل پارس نیک کیش                          430.000                                                        480.000

تور هتل تعطیلات کیش                            390.000                                                         430.000

تور هتل شباویز کیش                              410.000                                                         450.000

تور هتل سیمرغ کیش(ورود 22)                410.000                                                         450.000

تور هتل اسپادانا کیش                             410.000                                                         450.000

تور هتل آفتاب شرق کیش                      380.000                                                          430.000

تور سوئیت محوطه ارم کیش                 410.000                                                           450.000

تور هتل پانیذ کیش(ناهار)                         450.000                                                          500.000

تور هتل آرا کیش                                    410.000                                                          450.000

تور هتل گلدیس کیش                           410.000                                                          450.000

تور هتل فانوس کیش                            395.000                                                          430.000

تور هتل ستاره کیش                             390.000                                                          410.000


برای اطلاع از آخرین وضعیت پکیج های تور کیش، لطفا عدد ← ۱۱۸ را به سامانه پیامک ← ۳۰۰۰۸۱۷۷۷ ارسال نمایید.

کیش سیر:   ۰۲۱۸۸۵۰۷۲۵۰

همراه شو  راهی نیست…!