مطبوعات از رایج ترین و شاخص ترین محصولات جامعه پیشرفته است و بخصوص در آستانه قرن بیست ویکم ویژگیهای یک صنعت بزرگ را بخود گرفته است. این مرکز براساس نیاز انسان امروز، به مطبوعات و با هدف گسترش ابعاد امکانات فرهنگی جزیره کیش سازمان منطقه آزاد کیش به ضرورت و در طول گسترش صنعتی و تجاری منطقه موسس و مجری طرح ایجاد خانه مطبوعات گردید. بخش های مختلف خانه مطبوعات: بخش مجلات : در این بخش برای مراجعان امکان استفاده از ۱۰۷ عنوان نشریه فراهم شده است. که این نشریات همگی تحت نظر کتابخانه عمومی کشور تهیه گردیده است. بخش […]