زمان نمایشگاه های کیش 95

لیست نمایشگاه های کیش در دی بهمن و اسفند

لیست نمایشگاه های کیش در دی بهمن و اسفند

زمان لیست نمایشگاه های کیش در دی بهمن و اسفند

مکان لیست نمایشگاه های کیش در دی بهمن و اسفند

لیست نمایشگاه های کیش در دی بهمن و اسفند

لیست نمایشگاه ها در جدول زیر قابل مشاهده است  . برای تماس و رزرو تور کیش میتوانید از طریق شماره تلفن های داخل سایت اقدام کنید

تاریخ شروعتاریخ پایاننمایشگاه
20 دی25 دینمایشگاه انرژی
6 بهمن9 بهمنمعدن - سیمان - متالوژی
15 بهمن18 بهمنصنابع - گردشگری - هتل
27 بهمن30 بهمنپوشاک
28 بهمن1 اسفنددام و تیور و ماهی
4 اسفند6 اسفندفولاد