ادرس  کبابی بناب کیش کبابی بناب  کیش نوع غذا : نان و کباب تلفن : ۴۴۴۰۵۲۸ آدرس : کیش – مرکز خرید گلستان – شماره ۳۶ ورودی ها:قیمت کباب بنابکباب بناب کیشکبابی بناب کیشکباب بناب کبشکباب بناب دالان مروارید کیشکبابی در کیشکباب آذر بناب کیشکیش_کبابی بنابکباب بناب کیشعکس های کبابی های بنابکباب اذر بناب کیشرستوران بناب ملل دالن مروارید کیشرستوران آذر بنابکبابهای دالان مروارید کیشکبابی بناب در کیشمطالب مشابه:مرکز خرید گلستان کیشرستوران بختیاری کیشجدول نشانی و شماره تلفن بانک ها جزیره کیشرستوران میرمهنا کیشرستوران پایاب کیشادرس بانک های جزیره قشم