مراسم اهل هوا در کیش عکس های مراسم اهل هوا در کیش اطلاعات مراسم اهل هوا در کیش   مراسم اهل هوا درباره اهل هوا ، آنچه در کتاب اهل هوای غلامحسین ساعدی بدست میآید چنین است: اهل هوا کسانی هستند که گرفتار یکی از بادها شده و بادهای مرموز و اثیری و جادویی را گویند که همه جا هستند و مسلط بر نوع بشر هیچ کس را قدرت مقابله با آنها نیست و آدمیزاد ، در مقابلشان راهی جز قربانی دادن و تسلیم شدن ندارد.   بادها همچون آدمیان مهربان یا بیرحم ، بینا یا نابینا ، کافر یا […]