ادرس  کبابی بناب کیش کبابی بناب  کیش نوع غذا : نان و کباب تلفن : ۴۴۴۰۵۲۸ آدرس : کیش – مرکز خرید گلستان – شماره ۳۶ ورودی ها:قیمت کباب بنابکباب بناب کیشکباب کیشکبابی بناب کیشکباب بناب کبشکیش_کبابی بنابکبابی در کیشکباب آذر بناب کیشکباب بناب دالان مروارید کیشکبابهای دالان مروارید کیشکباب اذر بناب کیشکباب اذر بناب جزیره کیشکباب بناب کیشعکس های کبابی های بنابرستوران آذر بنابمطالب مشابه:مرکز خرید گلستان کیشرستوران بختیاری کیشجدول نشانی و شماره تلفن بانک ها جزیره کیشرستوران میرمهنا کیشرستوران پایاب کیشادرس بانک های جزیره قشم