ادرس  کبابی بناب کیش کبابی بناب  کیش نوع غذا : نان و کباب تلفن : ۴۴۴۰۵۲۸ آدرس : کیش – مرکز خرید گلستان – شماره ۳۶ ورودی ها:کباب بناب کیشقیمت کباب بنابکبابی بناب کیشکیش_کبابی بنابکبابی در کیشکباب آذر بناب کیشکباب بناب دالان مروارید کیشکبابهای دالان مروارید کیشکباب بناب کبشکباب اذر بناب کیشکباب اذر بناب جزیره کیشعکس های کبابی های بنابرستوران بناب ملل دالن مروارید کیشرستوران آذر بناببناب مروارید کیشمطالب مشابه:مرکز خرید گلستان کیشجدول نشانی و شماره تلفن بانک ها جزیره کیشرستوران پایاب کیشادرس بانک های جزیره قشمبازار دامون کیشبازار مرکز خرید صدف کیش