ادرس  کبابی بناب کیش کبابی بناب  کیش نوع غذا : نان و کباب تلفن : ۴۴۴۰۵۲۸ آدرس : کیش – مرکز خرید گلستان – شماره ۳۶ ورودی ها:قیمت کباب بنابکبابی بناب کیشکباب بناب کیشکیش_کبابی بنابکباب آذر بناب کیشکباب بناب دالان مروارید کیشکبابی در کیشکبابهای دالان مروارید کیشکباب اذر بناب کیشکباب اذر بناب جزیره کیشعکس های کبابی های بنابرستوران بناب ملل دالن مروارید کیشرستوران آذر بناببناب مروارید کیشمطالب مشابه:مرکز خرید گلستان کیشجدول نشانی و شماره تلفن بانک ها جزیره کیشرستوران پایاب کیشادرس بانک های جزیره قشمبازار دامون کیشبازار مرکز خرید صدف کیش